Algemene voorwaarden

Algemene in-en verkoopvoorwaarden

GROND-TEC

Atikel 1: Toepasselijkheid

1 Op alle door ons en/of aan ons gedane aanbiedingen,alle met ons gesloten over-

    eenkomsten,alsmede de uitvoering daarvan en op alle verbintenissen met ons,zijn

    uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden,

    hoe dan ook genaamd,wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk

    overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging

    daarvan door ons aan de tegenpartij.

Artikel 2: Aanbiedingen

1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle door ons aan de wederpartij gedane

    aanbiedingen voor ons vrijblijvend en geldig, gedurende een termijn van 30 dagen na

    datum van verzending aan wederpartij, doch zij kunnen tot de datum van ontvangst door

    ons van de aanvaarding ten allen tijde door ons herroepen worden.

2 Wij zijn steeds gerechtigd om de specificaties als aangegeven in de aanbieding te wijzigen.

3 Indien niet anders vermeld, is bij het opstellen van de aanbiedingen uitgegaan van de voor

   het uitvoeren van de opdracht te verwachten omstandigheden en uitvoering van de op-       

   dracht gedurende voor ons normale werkuren.

4 Alle bescheiden en de daarin vermelde gegevens, van welke aard dan ook, betrekking heb-

   bend op door ons gedane aanbiedingen, zoals prijslijsten, tekeningen, brochures en andere

   gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden ons slechts indien dat door ons in de

   aanbieding expliciet is vermeld.

5 Voormelde bescheiden zijn en blijven ons eigendom en mogen zonder schriftelijke toe-

    stemming niet aan derde worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden

    vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook.

1

Artikel 3: Totstandkoming oevereenkomsten

1 Een overeenkomst komt met ons slechts tot stand, indien wij deze schriftelijk hebben

   bevestigd middels een opdrachtbevestiging.

2 Schriftelijke bevestigingen als bedoelt in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtgeldig

   geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van ons.

3 Voor wat betrefd de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, is uitsluitende bepalend

    hetgeen met betrekking tot de overeenkomst in de opdrachtbevestiging en in de onder-

    havige voorwaarden is vermeld.

4 Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of op-

    drachtbevestiging is gemaakt, wordt de door ons verzonden factuur of alleveringsbon 

    tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, die ook geacht wordt de overeenkomst juist

    en volledig weer te geven.

5 De omstandigheid dat wij de wederpartij leveren en/of eerder aan de wederparij hebben

    Geleverd, geeft de wederpartij geen enkel recht op toekomstige leveranties door ons.

    Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijke anders luidende over-

    eenkomst niet tot stand. Wij zijn niet gehouden om voor weigering om de wederpartij in

    de toekomst te leveren enigerlij reden op te geven.

Artikel 4: Prijzen

1 Tenzij anders schriftelijk vermeld, zijn de in onze offerte of onze opdrachtbevestiging op-

    Genomen prijzen:

  • Gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de offerte of opdrachtbevestiging prijs-

bepalende factoren en geldende prijzen;

  • Exclusief kosten emballage;
  • Exclusief b.t.w.;
  • Exclusief invoerrechten;
  • Gebaseerd op aflevering aan ons magazijn;
  • Vermeld in euro’s
  • Exclusief eventuele andere betalingen, welke wij of de wederpartij, uit welke hoofde

dan ook, hebben te voldoen.

2

2 In geval van een wijziging van de(door onze toeleveranciers aan ons berekende)prijzen en/  

   of wijzigen van andere prijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, lonen, belastingen,

   rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst,zijn

   wij steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met in-

   achtneming van de terzake geldende dwingendrechtelijke bepalingen, ongeacht of de wij-

   ziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van de aanbieding c.q. het sluiten 

   van de overeenkomst. Wij zullen de wederpartij van genoemde wijzigingen in kennis stel-

   len op het moment dat de wijzigingen bij ons bekent zijn.

3 De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij

   niet het recht de overeenkomst op enigerlij wijze te annuleren of te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

1 De door ons aan de wederpartij toegezonden facturen dienen binnen 30 dagen na de fac-

    tuurdatum te zijn voldaan. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling

    plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door ons opgegeven bank-of giro-

    rekening, in euro’s inclusief b.t.w.. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valuta-

    dag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.

2 De wederparij is verplicht de betalingen te verrichten in euro’s tenzij anders overeen-

    gekomen.

3 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

4 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, is de wederpartij

   zonder dar sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij van-

   af de vervaldatum van de factuur aan ons een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk 

   is aan het op dat moment geldende officiele promessedisconto van de nederlandsche bank

   vermeerderd met 2%.

5 Alle daadwerkelijk (buiten)gerechtelijke kosten van ons, onstaan uit of verband houdende

   met de niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij komen

   ten laste van de wederpartij. 3

6 De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal een bedrag dat wordt vastgesteld con-

    form het incassotarief van de nederlandse orde van advocaten, met een absoluut mini-

    mum van € 600,00 exclusief b.t.w..

7 De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten,

    doch zullen integraal voor rekening van de wederpartij zijn, indien deze (in overwegende

    mate) in het ongelijk worden gesteld.

8 Onze vorderingen op de wederparij, uit welke hoofde ook, zijn in ieder geval onmiddelijk 

   en zonder enige ingebrekestelling of aankondiging opeisbaar in de volgende gevallen:

    Bij niet stipte betaling door de werderpartij, wanneer de wederpartij in staat van faillise-

    ment is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surseance van betaling verkeert,

    wanneer de wederpartij toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt danwel de

     schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaart, of zijn ondercuratelestelling is

     aangevraagd, wanneer enig beslag op haar goederenis gelegd, danwel wanneer de weder

     partij overlijdt, in liquidatie treedt of te kennen geeft haar bedrijfsvoering te zullen staken

     of te hebben gestaakt, bij overdracht van haar bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder

     begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf of

     (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap.

9 Wij zijn voor of na de totstandkoming van de overeenkomst steeds gerechtigd van de we-

    derpartij persoonlijke of goederenrechtelijke zekerheid, een en ander te onzer keuze, te

    bedingen voor de nakoming van haar (toekomstige)financiele verplichting jegens ons niet-

    tijdig-zal nakomen. Indien en zolang de wederpartij in dat geval weigert of niet in staat ze-

    kerheid te stellen, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichting op te schorten of

    de overeenkomst(en) onmiddellijk te beeindigen, zonder tot enige schadevergoeding ge-

    houden te zijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

1 Alle door ons aan de wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom tot-

    dat de wederparij aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, vorige en

    volgende gelijksoortige leveranties, terzake door ons verrichte of te verrichten bijkomen-

    de werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van ons op de wederpartij wegens

    tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons,

    heeft voldaan.

    4

2 De wederpartij is niet gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfs-

   uitoefening te gebruiken of te verkopen, en evenmin om de zaken op welke wijze dan

   ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids-of genotrecht, of anders-

   zins aan ons verhaal te onttrekken.

3 De wederpartij is gehouden om de door ons aan hem geleverde en de zich nog onder zijn

   beheer bevindende zaken als ons eigendom te identificeren en geidentificeerd te houden

   totdat conform het bepaalde in lid 1 de eigendom op hem is overgegaan. Indien wij de

   zaken als ons eigendom opvorderen, is de wederpartij gehouden om ons de plaats te wij-

   zen waar de zaken zich bevinden en verleent ons reeds nu voor alsdan toestemming om de

   betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 7: Levering en levertijden.

1 De wederpartij is verplicht de door ons aan hem ter aflevering aangeboden zaken in ont-

    vangst te nemen.

2 De aflevering geschiedt aan het magazijn van Grond-Tec, tenzij schriftelijk anders is over-

    eengekomen. Vanaf de aflevering zijn de zaken voor risico van de wederpartij.

3 Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de zaken afneemt

   en/of de wederpartij de zaken weigert, kunnen wij de zaken voor rekening en risico van de

   wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in ons magazijn of

   elders opslaan.

4 Door de sub 3 genoemde opslag worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Van deze op-

   slag zal door ons, onder inzending van de factuur terzake van aflevering, aan de weder-

   partij schriftelijk kennis worden gegeven.

5 De wijze van het eventueel overeengekomen transport en de verpakking wordt, indien

   geen nadere schriftelijke aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons

   bepaald.

6 Wij zijn altijd gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefac-

   tureerd kunnen worden. De wederpartij is verplicht alle deelleveranties te betalen over-

   eenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.

5

7 Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk

   anders is overeengekomen.

8 De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aan-

   vraag van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en materialen in ons bezit zijn,

   en een eventuele betaling, voorzover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort

   te geschieden is verricht.

9 Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de 

   wederpartij gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien wij niet

   binnen deze termijn de bestelde zaken afgfeleverd hebben, doch niet nadat de weder-

   partij ons per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn, welke in overleg wordt

   vastgesteld, gegund heeft om alsnog onze verplichting na te komen.

Artikel 8: Transport en risico-overgang.

1 Indien schriftelijk overeengekomen, zullen wij zorgdragen voor het transport van de af

   te leveren zaken.

2 Het risico van beschadiging of verlies van de zaken is voor de wederpartij vanaf het mo-

   ment dat deze ingeladen worden voor transport.

Artikel 9: Inspectie en reclame.

1 De wederpartij is gehouden om onmiddellijk na inontvangstname van de geleverde zaken

    deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen direct te wor-

    den vermeld op de afleveringsbon en/of overige vervoersdocumenten onder opgave van

    de aard en omvang van de klachten en het ordernr. waaronder de betreffende zaken zijn 

    geleverd. Bij gebreke van een en ander wordt de wederpartij geacht het geleverde te heb-

    ben goedgekeurd en worden reclames daarover niet meer in behandeling genomen.

2 De wederpartij mag na ontdekking van enig gebrek het geleverde niet verder gebruiken 

    dan na daartoe schriftelijk onze toestemming te hebben verkregen. Tevens is de weder-

    partij gehouden om op ons verzoek voor zijn rekening en risico de betreffende zaak op

    enigerlei wijze als door ons verpakt aan ons te retourneren. Bij gebreke aan een en ander

    worden reclames niet in behandeling genomen.

6

3 Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de

   wederpartij schriftelijk bij ons ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden

   door ons niet meer in behandeling genomen.

4 De wederpartij is gehouden om een door ons aan te wijzen deskundige in de gelegenheid

   Te stellen de ingediende reclame te beoordelen. Bij het gegrond bevinden van de reclame

   Door de deskundige zijn de kosten van het onderzoek voor onze rekening, In het andere 

   Geval zijn de kosten voor rekening van de wederpartij.

5 Het indienen van een klacht zal nimmer enige grond zijn voor opschorting of verrekening

   van de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens ons danwel ontbinding van de

   overeenkomst(en).

6 Indien een reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij vervangende zaken le-

   veren, indien zulks mogelijk is, crediteren aan de wederpartij de aan hem gefactureerde

   bedragen. Tot het verrichten van andere prestaties danwel het vergoeden van schade zijn

   wij niet gehouden.

7 Indien een reclame door ons niet gegrond bevonden wordt, worden de betreffende aan

   ons geretourneerde zaken vernietigd, tenzij de wederpartij te kennen geeft de zaken terug

   te willen ontvangen, hetgeen de wederparij reeds bij retournering aan ons dient mede te

   delen. De verzending aan de wederpartij geschiedt voor diens rekening en risico.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

1 Wij zijn, behoudens opzet of grove schuld van ons of van onze leidinggevende, niet aan-

   sprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de wederpartij, diens perso-

   neel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet

   behoorlijk functioneren van de door ons geleverde zaken, en voor schade ten gevolge van

   enig advies van ons ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-

   tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken.

2 In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat wij ondanks het bepaalde in het vorige

   Lid voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk zijn, geldt dat onze aansprakelijkheid

   In ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor ons bestaande verzekerings-

   Dekking danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook

   Tot de factuurwaarde van de door ons geleverde zaken waarmee onze aansprakelijkheid

   Op enigerlei wijze samenhangt. 7

3 De wederpartij vrijwaard ons tegen alle aanspraken van haar hulppersonen, waaronder

   Diens personeel of vertegewoordigers en/of derden, betreffende schade waarvoor wij

   Jegens de wederpartij aansprakelijkheid hebben uitgesloten en/of beperkt.

4 Het bepaalde in de leden 1-3 heeft betrekking op onze contratuele en buitencontractuele

   aansprakelijkheid.

Artikel 11: Garantie.

1 Wij staan in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde en/of

    de door ons verwerkte zaken, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze

    voorwaarden is bepaald,

2 Garantie voor door ons elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven, indien en voor zo-

    ver de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3 De garantie omvat slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken

    zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren func-

    tioneren van de door ons geleverde zaken, valt buiten de garantie.

4 Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de zaken de fabriek

   voorschriften danwel die van ons niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere 

   dan de normale doeleinden wordt gebruikt danwel het geleverde op onoordeelkundige

   wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

5 Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, worden wij als gevolg hiervan even-

   eens ontheven van onze (garantie)verplichtingen.

6 Elke garantie vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen met betrekking tot de door ons

   geleverde zaken verricht of doet verrichten, indien de zaken voor andere dan normale be-

   drijfsdoeleinden worden aangewend, danwel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze

   zijn behandeld of onderhouden.

7 Garantie vervallen evenzeer bij een niet tijdige of onjuiste inspectie of reclame, zoals be-

   doeld in artikel 9. 10.

Artikel 12: Uitvoering door derden / Overdracht rechten.

8

1 Wij zijn gerechtigd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten

    van derden.

2 Wij kunnen geheel danwel gedeeltelijk onze rechten en/of plichten uit de overeenkomsten

   met de wederpartij ten alle tijden aan een derde overdragen of op enigerlei wijze in zeker-

   heid geven, waartoe de wederpartij reeds nu vooralsdan zijn toestemming verleent.

Artikel 13: Overmacht.

1 Onder overmacht aan onze zijde wordt ten deze verstaan: elke van onze wil onafhankelijke

   c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbinte-

   nissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend /tijdelijk verhinderd wordt.

   Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begre-

   pen, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport-

   moeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, waaronder in

   ieder geval 1n-en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoring-

   en, alles bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers

   waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet(meer) kunnen nakomen.

2 Als overmacht aan onze zijde en bij onze toeleveranciers geldt tevens problemen met 

   onjuiste,foutieve of door derde gemanipuleerde software.

3 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uit-

   voering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende om-

   standigheid zich niet meer voor doet.

4 Indien naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard is, hebben wij het recht om zon-

   der rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of

   geheel of ten dele te ontbinden, danwel zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens

   de wederpartij gehouden zijn.

5 Indien wij bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeenge-

   komen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte leveringen/werk-

   zaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de wederpartij deze factuur

   te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9

Artikel 14: Intellectuele en/of industriele eigendomsrechten.

1 Alle intellectuele en/of industriele eigendomsrechten,zowel van ons als van onze

    Leveranciers, op alle door ons geleverde zaken worden door ons voorbehouden.

Artikel 15: Ontbinding.

1 Indien:

A de wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of

    niet juist nakomt;

B de wederparij failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingedient is, surse-

    ance van betaling aanvraagt, of wanneer hij in surseance van betaling verkeert;

C de wederpartij teopassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;

D op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt of is gelegd;

E de wederpartij volgens ons onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan haar

    verplichtingen jegens ons te voldoen;

F de wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt;

G de wederpartij overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfs-

     voering, overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder inbegrepen

     de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en de weder-

     partij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht

     door enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige

     waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de over-

     eenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en het geleverde als ons

     eigendom terug te vorderen, en/of enig bedrag door de wederpartij aan ons verschul-

     digd in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd ons recht op schade vergoe-

     ding.

Artikel 16: Opzegging.

1 Ingeval van overeenkomst voor (on)bepaalde tijd zijn wij gerechtigd deze, om welke rede

   dan ook, onmiddellijk op te zeggen. In geen geval zijn wij de tot enige schadevergoeding

   gehouden.

2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is de wederpartij nimmer tot opzeg-

   ging gerechtigd. Aan het verlenen van toestemming voor opzegging kunnen wij voor-

   waarden verbinden, zulks ter onzer beoordeling.

10

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter.

1 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle andere verbintenissen met ons

   Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het 

   Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

2 Van alle geschillen uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten,

   deze voorwaarden daaronder begrepen, is de (President van de) Arrondissements-

   rechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens

   indien het geschil onder de competentie van de Kantonrechter valt, in welk geval

   de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

3 Het bepaalde in lid 2 doet geenszins af aan ons recht om ons te allen tijde te wenden

    tot de bevoegde Rechter van de plaats waar de wederpartij gevestigd is danwel, indien

    wij dat wensen, ons te wenden tot het Nederlandse Arbitrage Instituut.